WZÓR KLAUZULI ARBITRAŻOWEJ

Wszelkie spory, wątpliwości lub roszczenia wynikające z niniejszej umowy lub powstałe w związku z niniejszą umową, w tym dotyczące ważności, nieważności, naruszenia bądź wygaśnięcia umowy, winny być rozstrzygane w postępowaniu arbitrażowym zgodnie ze Szwajcarskim Regulaminem Międzynarodowego Arbitrażu Instytutu Arbitrażowego Szwajcarskich Izb Gospodarczych obowiązującym w dniu złożenia Wezwania na Arbitraż w sposób zgodny z tym Regulaminem.

Liczba arbitrów będzie wynosić … („jeden”, „trzech”, „jeden lub trzech”);

Miejscem postępowania arbitrażowego będzie … (nazwa miasta w Szwajcarii, o ile strony nie ustaliły, że będzie to miasto w innym kraju);

Postępowanie arbitrażowe będzie prowadzone w języku … (określić język).