VZOROVÁ ROZHODČÍ DOLOŽKA

Každý rozpor, spor, nebo nárok plynoucí z této smlouvy, nebo s touto smlouvou související, včetně platnosti, neplatnosti, porušení, nebo ukončení této smlouvy, budou řešeny cestou rozhodčího řízení podle Švýcarských pravidel pro rozhodčí řízení v mezinárodních věcech Rozhodčího institutu obchodních komor Švýcarska platných v době podání žaloby ve smyslu těchto Pravidel.

Počet rozhodců je … („jeden“, „tři“, „jeden nebo tři“).
Místem rozhodčího řízení je … (název města ve Švýcarsku, pokud si strany nesjednaly město v jiném státě).
Rozhodčí řízení je vedeno v … (uveďte požadovaný jazyk).