MODEL TAHKİM ŞARTI

Sözleşmenin geçerliliği, hükümsüzlüğü, ihlali veya sözleşmenin feshi halleri de dahil olmak üzere işbu sözleşmeden kaynaklanan veya sözleşme ile bağlantılı her türlü uyuşmazlık, ihtilaf veya talep, işbu Kurallar uyarınca Tahkim Bildirimi’nin sunulduğu tarihte yürürlükte olan İsviçre Odaları Tahkim Kurumu’nun İsviçre Uluslararası Tahkim Kuralları’na uygun olarak tahkim yoluyla çözülecektir.

Hakemlerin sayısı .... (“bir”, “üç”, “bir veya üç”) olacaktır;
Tahkim yeri ... olacaktır. (Taraflar başka bir ülkedeki bir şehir üzerinde anlaşmış olmadıkları takdirde İsviçre’de bir şehrin ismi);
Tahkim yargılamasının yapılacağı dil ... olacaktır. (tercih edilen dili yazınız).