نمونه شرط یا موافقتنامه داوری

هر گونه اختلاف، دعوا، یا ادعا ناشی از این قرارداد یا در رابطه با این قرارداد، از جمله اعتبار یا عدم اعتبار قرارداد، و نقض یا خاتمه آن باید از طریق داوری و مطابق آخرین نسخه قواعد داوری بین المللی موسسه داوری اتاقهای بازرگانی سوئیس که در روز تقدیم اخطار داوری، لازم الاجرا  می باشد، حل و فصل گردد.

تعداد داوران ... ( "یک" ، "سه" ، "یک یا سه" ) نفر خواهد بود.
مقر داوری ... ( نام شهری در کشور سوئیس مگر آنکه طرفین بر یک شهر در کشور دیگری توافق کنند)  خواهد بود.
رسیدگی داوری به زبان ... ( زبان مورد نظر ) جریان خواهد یافت.