תניית שיפוט (Hebrew)

כל מחלוקת, ויכוח או תביעה הנובעים מחוזה זה או מהכרוך בו, לרבות תוקף, אי-תוקף, הפרת ההסכם או סיום ההסכם, יידונו באמצעות בוררות בהתאם לתקנון השויצרי לבוררות בינלאומיות של המוסד השויצרי לבוררות,  ובתוקף המועד שבו הוגשה, בהתאם לתקנון זה, הודעה על בוררות.

 

מספר הבוררים יהיה ... ( "אחד", "שלוש", "אחד או שלוש");

 

מקום מושב הבוררות יהיה ... (שם של העיר בשוויץ, אלא אם כן הצדדים מסכימים על עיר במדינה אחרת);

 

ההליכים לבוררות יתנהלו בשפה (לציין שפה מבוקשת).