Τυποποιημένη Ρήτρα Διαιτησίας

Όλες οι διαφορές, αντιπαραθέσεις ή όλα τα Αγωγικά Αιτήματα που προκύπτουν από την παρούσα σύμβαση ή σε σχέση με αυτή, συμπεριλαμβανομένων της ισχύος, ακυρότητας, παράβασης ή καταγγελίας της σύμβασης, θα επιλύονται με διαιτησία βάσει των Ελβετικών Κανόνων Διεθνούς Διαιτησίας του Διαιτητικού Οργανισμού Ελβετικών Επιμελητηρίων οι οποίοι είναι σε ισχύ την ημερομηνία κατά την οποία υπεβλήθη η Αίτηση για Προσφυγή στη Διαιτησία σύμφωνα με τους παρόντες Κανόνες.

Ο αριθμός των διαιτητών θα είναι ... («ένας», «τρεις», «ένας ή τρεις»).
Ο τόπος διαιτησίας θα είναι … (όνομα της πόλης στην Ελβετία, εκτός εάν τα μέρη συμφωνήσουν να ορίσουν πόλη σε άλλη χώρα).
Η διαιτητική διαδικασία θα διεξαχθεί στα … (εισαγωγή επιθυμητής γλώσσας).