ŠĶĪRĒJTIESAS KLAUZULA

Visi strīdi, domstarpības vai prasības, kas izriet no vai ir saistītas ar šo līgumu, tostarp tā spēkā esamību vai neesamību, pārkāpumu vai izbeigšanu, tiek izšķirtas šķīrējtiesā atbilstoši Šveices Tirdzniecības kameru Šķīrējtiesas institūta Starptautiskās šķīrējtiesas Šveices reglamentam, kas ir spēkā dienā, kad šajā Reglamentā noteiktajā kārtībā tiek iesniegts Procesa uzsākšanas pieteikums par strīda nodošanu izskatīšanai šķīrējtiesā.

Šķīrējtiesnešu skaits būs … (“viens”, “trīs”, “viens vai trīs”);

Šķīrējtiesas procesa norises vieta būs … (pilsētas nosaukums Šveicē, ja puses nav vienojušās par pilsētu citā valstī);

Šķīrējtiesas process notiek … (vēlamā valoda).